Podmínky použití

 

Tyto podmínky užití (dále jen „Podmínky“) internetového portálu Ledvinová Kalkulačka (dále jen „LK“) provozovaného společností B. Braun Avitum s.r.o., IČ: 618 56 827, se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 14800, Česká republika (dále jen „Společnost“), upravují práva a povinnosti osob, které jakýmkoliv způsobem užívají nebo vstupují na portál LK (dále jen „uživatelé“). Společnost je vlastníkem portálu Ledvinová kalkulačka.

Portál je provozován na internetové adrese www.ledvinovakalkulacka.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

1. Obecná ustanovení

1.1. Uživatel bere na vědomí, že portál LK představuje nezávazný informační zdroj. Portál LK lze použít výhradně k edukačním účelům, v žádném případě ho nelze považovat za poskytnutí zdravotní péče či vyšetření ze strany jejího provozovatele.
1.2. Uživatel bere na vědomí, že portál LK nenahrazuje lékařskou či jinou odbornou péči. Informace na portálu LK nelze využít k diagnostice nemoci, poruchy nebo výběru léčebně-preventivního postupu.
1.3. Zdravotní diagnózu uživatele může stanovit výhradně lékař na základě provedeného vyšetření. Lékař také případně doporučuje vhodnou léčbu.
1.4. Společnost neodpovídá za žádné komplikace vzniklé používáním tohoto portálu a doporučuje uživateli v případě zdravotních potíží vyhledat lékařskou pomoc za účelem poskytnutí odborné diagnostické a léčebné péče.
1.5. Uživatel vstupem na portál LK potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

 

2. Možnost měnit, upravovat či doplňovat obchodní podmínky

2.1. Znění podmínek je Společnost oprávněná upravovat, měnit či doplňovat kdykoliv bez předchozího upozornění. Účinnost podmínek, jakož i jakékoliv změny, nastane okamžikem zveřejnění Podmínek na portálu LK.

 

3. Ochrana osobních údajů

3.1. Ochrana osobních údajů uživatelů stránek portálu LK je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, jakožto i ostatními platnými právními předpisy.
3.2. Při užívání portálu LP Společnost nezjišťuje osobní údaje uživatelů a ani neověřuje správnost ostatních údajů, které uvádějí.
3.3. V případě, že by se uživatel domníval, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s příslušnými právními předpisy, může požádat Společnost o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

4. Ochrana autorských práv

4.1. Obsah a struktura portálu LK jsou chráněny autorským právem.
4.2. Společnost vykonává veškerá majetková práva vztahující se k portálu LK.
4.3. Kopírování informací nebo údajů, zvláště pak použití písemných materiálů, výňatků z textů nebo obrazových materiálů je možné pouze s písemným souhlasem Společnosti.
4.4. Obsah portálu LK není možné uchovávat, upravovat, měnit či šířit. K obsahu portálu není možné vykonávat ani jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělila Společnost předem souhlas.

 

5. Prohlášení uživatele

5.1. Uživatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby jím vyplněné anonymní informace Společnost využívala pro statistické, marketingové nebo jiné obchodní účely.
5.2. Uživatel je povinen při vstupu na portál LK a jeho užívání dodržovat právní předpisy. Uživatel je povinen respektovat práva portálu LK, práva Společnosti i třetích osob.
5.3. Uživatel užívá portál LK na vlastní riziko.

 

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Právní vztahy vznikající v souvislosti s portálem LK, nebo na jeho základě, se řídí právním řádem České republiky, bez ohledu na to odkud byl přístup a užití portálu LK realizován.
6.2. Společnost neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu portálu LK. Společnost dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s užíváním portálu LK a dále za škody vzniklé z důvodu jeho částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Společnost neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k tomuto portálu LK a/nebo nemožnosti využívání jeho obsahu, v důsledku nefunkčnosti portálu, či zničení, poškození či ztrátu dat, nebo v důsledku zásahu vyšší moci.
6.3. Uživatel prohlašuje, že se před zahájením užívání portálu LK důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
6.4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti jejich zveřejněním, tj. dne 25.2.2015

 

 

Jméno
Příjmení
Pracoviště
Email / Telefon
Pouze pro účely kontaktování v případě doplňujících dotazů.
Komentář